Tư liệu tham khảo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ THI

1. Bộ câu hỏi tham khảo

2. Bộ Luật Lao động;

3. Luật Cán bộ, công chức;

4. Luật Viên chức;

5. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

6. Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

7. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

8. Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của Thành phố năm 2021

9. Quyết định số 6179/QĐ- ƯBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

10. Quyết định số 67/2017/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

11. Quyết định số 217 – QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội;

12. Quyết định 218 – QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

13. Hướng dẫn số 01 – HD/BDVTU ngày 18 tháng 01 năm 2021; Hướng dẫn thực hiện nội dung 5 không trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025

14. Nghị Định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

15. Nghị quyết số: 131/2020/QH14 Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

16. Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố thủ đức thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh;

17. Quyết định số 2675-QĐ/TU Quyết Định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Thành ủy; 17. Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018, quyết định phê duyệt đề án văn hóa công vụ

18. Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ

19. Quyết định 4832/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh